Verem Savaşı Hakkında Kanun

Tarihi:11.04.1949 Sayısı:5368

R.G. Tarihi:15.04.1949 R.G. Sayısı:7183

Kanunun Resmi Gazete No :5368 Sayı :

Kabul Tarihi :11.04.1949 Yayın Tarihi :15.04.1949

 

Madde-1.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem savaşı teşkilatı kurulur. Bakanlık bu maksatla gerekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem pavyonlarını yaptırmak, kiralamak, kamulaştırmak veya satın almak suretiyle tesis ve techiz ederek faaliyete geçirir ve bunlar için her türlü taşıt araçlarıyla seyyar ve sabit röntgen cihazlarını satın alır.

Madde-2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Özel idareler, Belediyeler ve Verem Savaş Derneklerince kurulmuş verem sanatoryum, prevantoryum, hastane ve dispanserlerine faaliyetlerinin devamı için gerekli gördüğü hususlarda, her çeşit para ve ayni yardımı yapmaya ve bu kurumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, Bakanlık Kuruluşundan tabip ve hemşire, eczacı ve laborant çalıştırmaya özel ve tüzel kişiliklere ilişkin sağlık kurumlarında veremli hastaları, ücreti Bakanlık verem ödeneğinden ödenmek üzere, tedavi ettirmeye yetkilidir.

Madde-3.Veremle savaş genel giderleri için lüzumlu ödenek her yıl Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı kısımlarında açılacak özel bölümden ödenir.

Madde-4.(17.06.1957 gün ve 7020 sayılı yasayla yürürlükten kaldırılmıştır)

Madde-5. (31.07.1970 gün ve 1322 sayılı GENEL KADRO KANUNU karşısında bu maddenin hükmü kalmadığından metinden çıkarılmıştır.)

Geçici madde-1-4 (1949 Mali yılı Bütçe Yasasına ilişkin olarak hükmü  kalmadığından metinden çıkarılmıştır.)

Madde-6. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-7. Bu kanunun Maliye, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.