Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar Listesi

KRONİK HASTALIKLAR NELER?

29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.
Bu kapsamda;
1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı, eNabız bölümünü güncelleyerek, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmünce idari izinli sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesini yayımladı.

KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

TANI KODU HASTALIK ADI AÇIKLAMA

1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması

2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması

3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf

5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf

6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf

7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması

8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu

9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış

10 C01 Dil kökünün habis neoplazması

11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması

12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması

13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması

14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması

16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması

17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış

18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması

19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması

20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış

21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması

22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması

23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu

24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış

25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması

26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması

27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması

28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu

29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış

30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması

31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması

32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması

33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış

35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması

36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması

37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması

38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu

39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış

40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması

41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)

42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu

43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış

44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması

45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması

46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması

47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması

48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması

49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu

50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması

52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması

53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması

54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması

55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu

56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması

58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması

59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf

60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması

61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu

62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması

65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu

66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması

67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması

68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması

69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması

70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması

71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması

72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu

73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış

74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması

75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması

76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması

77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması

78 C16.4 Pilorun habis neoplazması

79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış

81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu

82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış

83 C17.0 Duodenum habis neoplazması

84 C17.1 Jejunum habis neoplazması

85 C17.2 İleum habis neoplazması

86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması

87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu

88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış

89 C18.0 Çekumun habis neoplazması

90 C18.1 Apandisin habis neoplazması

91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması

92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması

93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması

94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması

95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması

96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması

97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu

98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması

100 C20 Rektumun habis neoplazması

101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması

103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması

104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu

105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom

106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu

107 C22.2 Hepatoblastom

108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu

109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları

110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları

111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması

113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması

114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması

115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu

116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması

117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması

118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması

119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması

120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması

121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması

122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması

123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu

124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

126 C26.1 Dalağın habis neoplazması

127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu

128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması

129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması

130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması

131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması

132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması

133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması

134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması

135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu

136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış

137 C32.0 Glottisin habis neoplazması

138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması

139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması

140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması

141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu

142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış

143 C33 Trakeanın habis neoplazması

144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması

145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması

148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu

149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış

150 C38.0 Kalbin habis neoplazması

151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması

152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması

153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

154 C38.4 Plevranın habis neoplazması

155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu

156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması

159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması

163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması

164 C41.1 Mandibula habis neoplazması

165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması

166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması

167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması

168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

170 C43.0 Dudağın habis melanomu

171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil

172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu

173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu

174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu

175 C43.5 Gövdenin habis melanomu

176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil

177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil

178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu

179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış

180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması

181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil

182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması

183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması

184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması

185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması

186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil

187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil

188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu

189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış

190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması

191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması

192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması

193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması

194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması

195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması

196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması

197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması

198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu

199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması

201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması

202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması

203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu

204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış

205 C52 Vajinanın habis neoplazması

206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması

207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması

208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu

209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması

211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması

212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması

213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması

214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu

215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

217 C56 Overin habis neoplazması

218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması

219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması

220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması

221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması

222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış

223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması

224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

226 C58 Plasentanın habis neoplazması

227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması

228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması

229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması

230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu

231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış

232 C61 Prostatın habis neoplazması

233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması

234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması

235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış

236 C63.0 Epididimin habis neoplazması

237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması

238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması

239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları

240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu

241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış

242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç

243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması

244 C66 Üreterin habis neoplazması

245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması

246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması

247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması

248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması

249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması

250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması

251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması

252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması

253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu

254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış

255 C68.0 Üretranın habis neoplazması

256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması

257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu

258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış

259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması

260 C69.1 Korneanın habis neoplazması

261 C69.2 Retinanın habis neoplazması

262 C69.3 Koroidin habis neoplazması

263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması

264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması

265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması

266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu

267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış

268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç

269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması

270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması

271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması

272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması

273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması

274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması

275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması

276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu

277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış

278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması

279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması

280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması

281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması

282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması

283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması

284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu

285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış

286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması

287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması

288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması

289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması

291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması

292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması

293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması

294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması

295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması

296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış

297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış

298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması

305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış

306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık

307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz

308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik

309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma

310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı

311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış

312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma

315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma

324 C83.7 Burkitt tümörü

325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri

326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış

327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan

328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda

329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda

331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan

332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda

333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda

335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda

337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda

339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda

341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda

343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda

345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda

347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda

351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda

353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan

354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda

355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan

356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda

357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda

359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan

360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda

361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan

362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda

363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan

364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda

365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan

366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda

367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan

368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda

369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan

370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda

371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan

372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda

373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan

374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda

375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan

376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda

377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan

378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda

379 D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi

380 D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi

381 D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi

382 D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi

383 D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler

384 D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış

385 D56.0 Alfa talasemi

386 D56.1 Beta talasemi

387 D56.2 Deltabeta talasemi

388 D56.3 Talasemi taşıyıcılığı

389 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]

390 D56.8 Diğer talasemiler

391 D56.9 Talasemi, tanımlanmamış

392 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi

393 D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi

394 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları

395 D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı

396 D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları

397 D58.0 Herediter sferositoz

398 D58.1 Kalıtsal eliptositoz

399 D58.2 Diğer hemoglobinopatiler

400 D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler

401 D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış

402 D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi

403 D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler

404 D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi

405 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom

406 D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler

407 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]

408 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri

409 D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler

410 D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış

411 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi

412 D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi

413 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri

414 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış

415 D61.0 Yapısal aplastik anemi

416 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi

417 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi

418 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi

419 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler

420 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış

421 D62 Akut posthemorajik anemi

422 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi

423 D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi

424 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi

425 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi

426 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi

427 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler

428 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi

429 D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler

430 D64.9 Anemi, tanımlanmamış

431 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]

432 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği

433 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği

434 D68.0 Von Willebrand hastalığı

435 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği

436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği

437 D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk

438 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği

439 D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri

440 D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış

441 D69.0 Allerjik purpura

442 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri

443 D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura

444 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura

445 D69.4 Diğer primer trombositopeniler

446 D69.5 Sekonder trombositopeni

447 D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış

448 D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar

449 D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış

450 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan

451 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

452 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan

453 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte

454 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan

455 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte

456 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

457 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

458 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

459 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus

460 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

461 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

462 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

463 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

464 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

465 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

466 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

467 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

468 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

469 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

470 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

471 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

472 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan

473 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte

474 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

475 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

476 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

477 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

478 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

479 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

480 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

481 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

482 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

483 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

484 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus

485 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte

486 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis

487 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

488 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

489 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış

490 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı

491 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı

492 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı

493 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış

494 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi

495 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış

496 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu

497 G31.3 Lewy cismi hastalığı

498 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları

499 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış

500 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu

501 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları

502 G35 Multipl skleroz

503 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]

504 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]

505 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon

506 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış

507 G37.0 Diffüz skleroz

508 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu

509 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis

510 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit

511 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit

512 G37.5 Konsantrik skleroz [Balö]

513 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları

514 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış

515 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu

516 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)

517 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları

518 G45.3 Amorozis fugaks

519 G45.4 Geçici global amnezi

520 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar

521 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış

522 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)

523 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)

524 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)

525 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)

526 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)

527 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)

528 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)

529 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)

530 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)

531 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı

532 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı

533 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı

534 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı

535 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

536 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

537 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı

538 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış

539 I15.0 Renovasküler hipertansiyon

540 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon

541 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon

542 I20.0 Anstabil anjina

543 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris

544 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları

545 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış

546 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü

547 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü

548 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü

549 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü

550 I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü

551 I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış

552 I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü

553 I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü

554 I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü

555 I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü

556 I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum

557 I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt

558 I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt

559 I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü

560 I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü

561 I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü

562 I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu

563 I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar

564 I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz

565 I24.1 Dressler sendromu

566 I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları

567 I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış

568 I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış

569 I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın

570 I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin

571 I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin

572 I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin

573 I25.2 Eski miyokard enfarktüsü

574 I25.3 Kalp anevrizması

575 I25.4 Koroner arter anevrizması

576 I25.5 İskemik kardiyomiyopati

577 I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi

578 I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları

579 I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış

580 I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm

581 I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm

582 I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon

583 I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı

584 I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon

585 I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları

586 I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış

587 I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü

588 I28.1 Pulmoner arter anevrizması

589 I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları

590 I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış

591 I31.0 Kronik adeziv perikardit

592 I31.1 Kronik konstriktif perikardit

593 I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği

594 I34.1 Mitral (kapak) prolapsı

595 I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu

596 I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları

597 I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış

598 I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu

599 I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği

600 I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu

601 I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları

602 I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış

603 I37.0 Pulmoner kapak stenozu

604 I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği

605 I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu

606 I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları

607 I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış

608 I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit

609 I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit

610 I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit

611 I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit

612 I42.0 Dilate kardiyomiyopati

613 I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati

614 I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati

615 I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık

616 I42.4 Endokardiyal fibroelastoz

617 I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati

618 I42.6 Alkolik kardiyomiyopati

619 I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati

620 I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler

621 I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış

622 I50.0 Konjestif kalp yetmezliği

623 I50.1 Sol ventrikül yetmezliği

624 I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış

625 I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel

626 I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış

627 I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış

628 I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış

629 I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış

630 I51.5 Miyokard dejenerasyonu

631 I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış

632 I51.7 Kardiyomegali

633 I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama

634 I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

635 I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

636 I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

637 I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

638 I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama

639 I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama

640 I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış

641 I60.8 Diğer subaraknoid kanama

642 I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış

643 I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal

644 I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal

645 I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış

646 I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama

647 I61.4 Serebellumda intraserebral kanama

648 I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler

649 I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize

650 I61.8 Diğer intraserebral kanama

651 I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış

652 I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik)

653 I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama

654 I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış

655 I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs

656 I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs

657 I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs

658 I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs

659 I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs

660 I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs

661 I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik

662 I63.8 Dier serebral enfarktüs

663 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış

664 I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış

665 I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu

666 I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu

667 I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu

668 I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu

669 I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu

670 I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu

671 I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu

672 I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu

673 I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu

674 I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu

675 I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu

676 I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu

677 I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu

678 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış

679 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış

680 I67.2 Serebral ateroskleroz

681 I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati

682 I67.4 Hipertansif ensefalopati

683 I67.5 Moyamoya hastalığı

684 I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu

685 I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış

686 I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar

687 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış

688 I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+)

689 I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit

690 I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit

691 I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar

692 I69.0 Subaraknoid kanama sekeli

693 I69.1 İntraserebral kanama sekeli

694 I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli

695 I69.3 Serebral enfarktüs sekeli

696 I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış

697 I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli

698 I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer

699 I71.01 Torasik aort diseksiyonu

700 I71.02 Abdominal aort diseksiyonu

701 I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu

702 I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre

703 I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

704 I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre

705 I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

706 I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre

707 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

708 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre

709 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan

710 J43.0 MacLeod sendromu

711 J43.1 Panlobüler amfizem

712 J43.2 Sentrilobüler amfizem

713 J43.8 Diğer amfizem

714 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış

715 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı

716 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

717 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı

718 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış

719 J46 Status astmatikus

720 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı

721 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı

722 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları

723 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış

724 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit

725 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit

726 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit

727 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit

728 K51.4 Kolon psödopolipozisi

729 K51.5 Mukozal proktokolit

730 K51.8 Diğer ülseratif kolitler

731 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış

732 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile

733 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile

734 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile

735 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği

736 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

737 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

738 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

739 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış

740 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış

741 K74.0 Hepatik fibroz

742 K74.1 Hepatik skleroz

743 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte

744 K74.3 Primer biliyer siroz

745 K74.4 Sekonder biliyer siroz

746 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış

747 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları

748 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit

749 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik

750 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar

751 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit

752 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit

753 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit

754 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit

755 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı

756 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit

757 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer

758 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış

759 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

760 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit

761 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

762 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

763 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit

764 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit

765 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit

766 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış

767 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik

768 Z94.0 Böbrek nakli durumu

769 Z94.1 Kalp nakli durumu

770 Z94.2 Akciğer nakli durumu

771 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu

772 Z94.4 Karaciğer nakli durumu

773 Z94.5 Deri nakli durumu

774 Z94.6 Kemik nakli durumu

775 Z94.7 Kornea nakli durumu

776 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu

777 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış

778 İmmün supresif kullananlar—- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı “L01XC02-Rituximab L04A – İmmünsupresif Ajanlar “