Bakanlığımızca 2005 yılında başlatılan sağlık kurumlarında kalite çalışmaları kapsamında, kurumlarca birçok platformda dile getirilen, talep edilen ve sağlık kurumlarına yönelik bir doküman yönetim sisteminin geliştirilmesi isteğinin Bakanlığımızca önemsenmesi ve bu kapsamda bir dizi çalışma yapılması sonucunda Doküman Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır. Kurumlarda yönetilebilir bir doküman yönetim sistemi için yol göstermek amacıyla hazırlanan buOkumaya Devam Et

Bilindiği üzere, Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastane (Versiyon-5)kapsamında, sağlık kurumlarında hizmet süreçleri ve hizmetin etkinliğinin ölçülmesi amacı ile“Göstergeler” oluşturulmuştur. Kalite sisteminin önemli bir parametresi olan göstergeler, kurumlar için ortak bir analiz dili oluşturması ve ölçüm kültürünü geliştirmesi nedeni ile sağlık hizmetlerinde önemli bir görev üstlenmektedir. Konunun, sağlık kurumları tarafından doğru anlaşılıpOkumaya Devam Et

Bakanlığımızca yürütülmekte olan Sağlıkta Kalite çalışmalarının temel unsurunu oluşturan etkili hasta bakımının temeli “önce zarar verme” (primum non nocere) ilkesine dayanmakta, bu söyleminin en önemli konu başlıklarından birisini de güvenli cerrahi uygulamaları oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin etkili bir şekilde kullanılması ile ameliyata ilişkin komplikasyonlarınOkumaya Devam Et

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımızca Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)-Hastane (Versiyon-5) Seti hazırlanarak, 01.07.2015 tarih ve 2015.5411.106 sayılı makam onayıOkumaya Devam Et