Eczacılar Birliği Kanunu

Eczacılar Birliği Kanunu
Kanun No: 6643
Kanun Numarası: 6643 Kabul Tarihi:25.01.1956
(Resmi Gazete Yayim Tarihi : 02.02.1956 Sayi: 9223
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 250)

 

Birligin kuruluşu ve vazifeleri:

Madde 1 – (Degisik: 16/05/1983-K.H.K 69/1 md.; Degistirilerek Kabül: 8/01/1985-3145/1 md.)
Türkiye sinirlari içinde meslek ve sanatlarini yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlarinda üye olmayacaklari belirtilenler hariç, sanatlariyla ugrasan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çalisan eczacilarin katilmasiyla; eczacilarin müsterek ihtiyaçlarini karsilamak, mesleki faaliyetlerini kolaylastirmak, eczaciligin genel menfaatlere uygun olarak gelismesini saglamak; eczacilarin birbirleri ile ve halk ile olan iliskilerinde dürüstlügü ve güveni hakim kilmak üzere, meslek disiplini ve ahlakini korumak maksadiyla tüzelkisilige sahip kamu kurumu niteliginde Türk Eczacilari Birligi kurulmustur.

Meslegini serbest olarak icra eden veya özel kuruluslarda eczacilikla ilgili hizmetlerde çalisacak eczacilar ise baslamadan önce bulunduklari ilin Eczaci Odasina kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Eczaci odalarina kayitli eczacilar diger kanunlarla kurulmus meslek odalarina kaydolmaya zorunlu degildir.

Kamu kurum ve kuruluslari ile kamu iktisadi tesebbüslerinde asli ve sürekli kadrolarda çalisan eczacilar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanatiyla ugrasmayan eczacilar istedikleri takdirde eczaci odalarina kaydolabilirler.

Madde 2 – Türk Eczacilari Birligi :

a) Eczaci Odalari,

b) Merkez Heyeti,

c) Yüksek Haysiyet Divani,

d) Büyük Kongre ‘ den mürekkep hükmi sahsiyeti haiz bir tesekküldür.

Madde 3 – Degisik birinci fikra (R. G: Tarih: 20 Haziran 1997 Sayi: 23025 Madde:17) Türk Eczacilari Birligi ve eczaci odalari kurulus amaçlari disinda faaliyette bulunamazlar. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek Madde-1’e bakiniz.) (Degisiklikten önceki hali: 
Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/2 md.; Aynen kabul: 8/1/1985-3145/2 md.

Türk Eczacilari Birligi ve Eczaci Odalari kurulus amaçlari ve kanunda belirtilenler disinda hiç bir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplanti ve gösteri yürüyüsü düzenleyemezler; siyasetle ugrasamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddi yardim yapamazlar, bunlardan yardim alamazlar; onlarla siyasi iliski ve isbirligi içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahalli idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler.[Bu hükmün uygulanmasina Ek Madde -1’e bakiniz.])

Birlik ve odalar protokol kurallarina göre resmi törenlere katilir, amacina uygun islerde kullanilmak üzere tasinir ve tasinmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçli tesisler açabilir.

Madde 4 – Türk Eczacilari Birliginin vazifeleri sunlardir :

a) Halk sagligina ve hastalara fedakârlik ve feragatla hizmeti gaye bilen eczacilik meslegine ait gelenekleri muhafaza ve gelistirmeye çalismak,

b) Azasinin maddi ve mânevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunlari halkin ve Devletin menfaati ile en iyi sekilde telife çalismak,
c) Eczacilik mesleginin icrasi hakkindaki kanunlarin ve bunlarla ilgili mevzuatin geregi gibi uygulanmasina yardim etmek,
d) Azasinin daha yüksek bir meslek kültürüne erisebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çikarmak, ilmi konferans ve kongreler tertip eylemek ve eczaci okulu ögrencilerinin eczanelerde yapacaklari staji düzenlemek,
e) Hususi ihtisas komisyonlarina hazirlattiracagi ilaç fiyat tarifelerini Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinin tensip ve tastikine arzetmek ve tasdik edilen tarifelerin tatbik olunup olunmadigini kontrol etmek,
f) Halk sagligini korumaya, âzasinin muayyen refâh seviyesine ulastiracak gerekli is sahalari bulmaya, is kanunlari ile içtimaî kanunlarin ve bunlara müsteniden çikarilan nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatinda meslek ve meslektaslarin hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü is tevziini âdilane bir sekilde tanzime çalismak.
g) Azasindan yasli ve malul olanlarla ölenlerin bakmakla mükellef oldugu kimselere yardim etmek üzere meslekdaslar arasinda yardimlasma sandigi kurmak,
h) Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane açilmasi için icabeden tesebbüslerde bulunmak,
i) Yerli tibbi müstahzarlarin revacini temin edecek tedbirleri almak,
j) Halk sagligi ve eczacilik meslegi ile alâkali meseleler için resmi makamlarla karsilikli isbirligi yaparak bu makamlarin yardimini temine çalismak,
k) Eczacilar ve Eczaneler Kanununa göre azasinin tutmaya mecbur oldugu defterleri tertip, tabi ve bedeli mukabilinde tevzi etmek, 
Madde 5– (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/3 md.; Degistirilerek kabul: 8/1/1985-3145/3 md.)
Sinirlari içinde Eczaci Odalarina kayitli en az yüzelli eczaci bulunan her ilde bir Eczaci Odasi kurulur.
Sinirlari içinde oda kurmak için yeter sayida eczaci bulunmayan illerdeki eczacilarin hangi illerdeki eczacilar ile birlestirilerek yeni bir eczaci odasi kurulacagi ve merkezinin hangi il olacagi veya bu gibi illerdeki eczacilarin hangi il eczaci odasina baglanacagi; memleketin cografi ve ulasim durumu ile eczacilarin toplu olarak bulunduklari iller göz önüne alinarak Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlastirilir.
Odalar kuruluslarini Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyeti araciligi ile Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina bildirmekle tüzelkisilik kazanirlar.
Yeni kurulacak odalarin kurucu üyeleri Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetince atanir. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarinin seçimini yapar. Bu seçim, odanin kuruldugu yilin bu Kanunda yazili ayinda yapilmis sayilir ve kanuni süreleri buna göre hesaplanir.
(Degisiklikten Önceki Hali: Merkez Heyeti karari ile yurdun lüzum görülen bölgelerinde eczaci odalari kurulur.
Memleketin cografi durumu, ulasim olanaklari ve eczacilarin toplu bulunduklari yerler göz önüne alinarak, her bölgenin merkezi ile hangi il’e ve ilçeleri içine alacagi Merkez Heyetince saptanir. Bir il siniri içinde birden fazla oda kurulamaz. Sinirlari içinde 150 eczaci üye bulunduran her ilde oda kurulur.
150 eczaci üyesi bulunmayan illerin hangi bölge eczaci odasina katilacaklari ve hangi illerle birleserek yeni bölge eczaci odasi kuracaklari ve bu yeni odanin merkezinin hangi ilde olacagi Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetinin önerisi üzerine Büyük Kongrece karara baglanir.
Odalar, kuruluslarini Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetine bildirirler. Merkez Heyeti durumu Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina bildirir ve odalar bu bildirim ile tüzel kisilik kazanirlar. Seçilen yeni yönetim kurulunun görevi yapilacak ilk seçime kadar sürer. 150 ‘den az eczaci üyesi bulunan kurulmus odalar kapatilmaz.
Yeni kurulacak odanin kurucu üyeleri Türk Eczacilari Birligi Yönetim Kurulunca atanir. Bu Yönetim Kurulunun görevi yapilacak ilk seçime kadar sürer.)
Madde 6– Eczaci Odalarinin uzuvlari sunlardir :
a) Umumî Heyet,
b) idare Heyeti,
c) Haysiyet Divani,
Umumî Heyet:
Madde 7– Umumî Heyet, odalara kayitli âzanin toplanmasi ile tesekkül eder.
Madde 8– Umumî Heyet yilda bir defa Eylül ayi içinde mukayyet âzanin mutlak ekseriyeti ile içtima eder. ilk toplantida ekseriyet hâsil olmazsa ertesi günü mevcut âza ile iktifa olunarak toplanti yapilir.
(Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/1 md. Kabul tarihi: 23/2/1995) Oda umumi heyetinin her nevi toplantilarina oda üyelerinin katilmalari ve seçimli toplantilarda da ayrica oy kullanmalari zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksizin umumi heyet toplantilarina katilmayanlar ile seçimli toplantilarda oy kullanmayanlar, yillik üye aidati kadar para cezasi ile cezalandirilirlar.
(Üçüncü fikra Mülga: 8/1/1985-3145/15 md.)
(Üçüncü fikranin mülga olmadan önceki hali: Toplantida birden fazla, seçim yapilacaksa her seçim için ayri bir rey pusulasi hazirlanmasi ve bu pusulalara hangi seçime ait oldugu yazilarak yazisiz zarfa konmasi sarttir.)
Madde 9– (Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/5 md ; Aynen kabül :8/1/1985-3145/5 md.)
Oda Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantisini bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilâni ile duyurur. Bu bildirimde, toplantinin yeri, günü, saati ve gündem ve ayrica toplantida yeterli çogunluk olmadiginda yapilacak ikinci toplantinin yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerektirmeyen olagan ve olaganüstü toplantilarda gazete ilâni yeterlidir.
Madde 10– Umumî Heyet toplantilarinda evvelce bildirilen ruznamedeki mevzular müzakere edilir. Su kadar ki, ayrica müzakeresi teklif edilen bir mevzu umumî heyetin ekseriyeti tarafindan kabul edilirse ruznameye ithal olunur.
Madde 11– idare heyeti reisi Umumî Heyet Toplantisini açtiktan sonra müzakereleri idare etmek üzere gizli reyle bir reis, bir reis vekili ve iki kâtip seçilir.
Umumî Heyette kararlar ekseriyetle verilir. Reylerde müsâvat halinde reis’in bulundugu taraf ekseriyet kazanir.

Madde 12– Umumî Heyetin vazifeleri sunlardir :
a) idare Heyetinin yillik çalisma raporu ile murakiplarin raporunu incelemek,
b) idare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,
c) Bütçeyi tasdik eylemek,
d) idare Heyetince teklif edilen veya âza tarafindan teklif edilip umumî 
heyetin ekseriyeti tarafindan kabul olunan mevzulari müzakere etmek,
e) idare Heyeti âzasini seçmek,
f) Büyük Kongreye gidecek asil ve yedek temsilcileri seçmek,
g) Üç asil ve üç yedek murakip seçmek,
h) Haysiyet Divani âzasini seçmek,
Bu madde hükmüne göre yapilacak seçimler gizli reyle olur.
idare Heyeti: 
Madde 13– (Mülga: 16/5/1983-K.H.K 69/13 md.)
(Mülga olmadan önceki hali: Eczaci odalari, idare heyeti âzalari, umumî heyet tarafindan gizli reyle seçilir. Kur’a ile ayrilacak bes âza tasnifi açik olarak yapar.
Reylerde müsavat halinde kur’a çekilerek tasnifin neticesi hemen bildirilir.
Tasnifin baslamasindan sonra gelen rey zarflari hesaba katilmaz. Rey pusulalarinin ve umumî heyet zabitlarinin yeni seçime kadar saklanmasi sarttir.)
Madde 14– Aza sayisi iki yüz elliye kadar olan eczaci odalarinin idare heyeti bes asil, ve bes yedek, iki yüz elliden fazla olanlarda yedi asil ve yedi yedek âzadan tesekkül eder.
Madde 15– idare heyetinin müddeti iki yildir. Bu devre içinde asil âzalardan açilan yerlere yedeklerden en çok rey alan âza getirilir.
Madde 16– Bir seneden fazla agir hapis veya üç seneden fazla hapis cezasina veya mesleki bir suçtan dolayi hürriyeti tehdid eden bir cezaya veya meslek ve sanattan muvakkaten tatil cezasina mahkûm olanlar veyahut Eczaci Odalari Haysiyet Divanlarinin karari ve Yüksek Haysiyet Divaninin tasdiki ile muvakkaten sanat icrasindan men edilenler idare Heyetine seçilmezler.
Yukaridaki cezalara mahkûm edilmis olanlar idare Heyeti âzaligindan düserler.
Bu mâhkumiyetlerin devami müddetince hiçbir âza seçimlere katilamaz ve rey veremez.
Madde 17– idare Heyeti âzalari ilk toplantida kendi aralarinda gizli reyle bir reis, bir umumî kâtip, bir muhasip ve bir veznedar seçerler.
Reisin bulunmadigi zamanlarda eczaci odalarini umumî kâtipler temsil eder.
Madde 18 – idare heyeti en az onbes günde bir toplanir. Üst üste üç toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.
idare Heyetinin müzakereye baslayabilmesi için toplantida âzadan yaridan bir fazlasinin bulunmasi sarttir. Reylerde müsavat halinde reisin bulundugu taraf ekseriyet kazanir.

idare Heyetinin Vazifeleri:
Madde 19 – idare heyeti odanin bilânçosunu ve bütçesini hazirlayarak murakip raporu ile birlikte umumî heyete sunar. Odanin durumu ile muamele ve faaliyetleri hakkindaki raporunu umumî heyete okuduktan sonra ibrasini ister. ibra edilmeyen idare Heyeti düsmüs sayilarak yeni bir idare Heyeti seçilir. Yeni seçilen idare Heyeti eski heyetin müddetini tamamlar ve bu suretle düsen idare Heyeti âzalari aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler.
idare Heyeti yillik çalisma raporunun bir suretini hemen Merkez Heyetine gönderir.
Madde 20 – idare Heyetinin diger vazifeleri sunlardir :
a) Kanun haricinde menfaat temin etmek maksadiyle gerek âza ve gerekse meslek mensuplari ile baska sahislar arasinda gizli anlasmalar yapilmasina ve muvazaa yoluyla müesseseler kurulmasina mâni olmak.
b) Meslektaslarin Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekâletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzi ve fiyatlar disinda ilaç yapmalarini, kanunun müsaadesine aykiri olarak baska sahis ve müesseselere ilaç satmalarini, ruhsatnameye haiz yerli ve yabanci müstahzaratin isim, marka, ambalajlarini taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek sekilde isim veya marka koyarak halki istismar etmelerini, konulan kâr hadlerine riayet etmeyerek ihtikâra tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkinda meslek âdabina ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak sekilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalarini önlemek,
c) Oda âzalari arasinda çikacak meslek ihtilaflarini deontoloji bakimindan halletmek,
d) Oda âzasi ile isverenler arasinda çikabilecek ihtilâflari mevzu hükümlere göre halletmek ve bu kabil müesseselerde çalisan meslek mensuplarinin ücret, huzur hakki ve mesai saatlerine müteallik esaslari taraflarin karsilikli menfaatlerini göz önünde bulundurmak suretiyle tanzime çalismak,
e) Oda âzalari ile hasta ve hasta sahipleri arasinda çikabilecek ilâç bedeli ve saireden mütevellit ihtilâflari meslek serefi ile mütenasip olmak üzere isin ehemmiyetine, hasta veya oda âzasinin vaziyetine göre uzlastirma yolu ile halletmeye çalismak veyahut hakem usulüne basvurmak,
f) Azanin meslekî tekâmüllerini temin için gerekli tesebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine getirilmesi maksadiyle resmî ve hususî saglik müesseselerinden faydalanmaya çalismak,
g) Kütüphane açmaya gayret etmek, âzasini memleketin saglik ve ilâç meselelerini incelemeye ve bu hususta arastirmalar yapmaya tesvik etmek ve bunlardan çikacak neticelere göre alâkali saglik makamlarindan dileklerde bulunmak,
h) Meslegin seref ve haysiyetini ve meslektaslarin hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek,
i) Lüzum görülen yerlere belirtilecek selâhiyetler dairesinde mümessil tâyin etmek.
(Bu hükmün uygulanmasinda Ek – 3 üncü maddeye bakiniz.)
j) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Oda ve üyelerin meslekî meselelerinin halli için, Büyük Kongre ve Merkez Heyeti kararlari ve ilkelerine bagli kalarak, bölgeleri dahilindeki resmî makamlar nezdinde kendi protokol düzeyinde yazili ve sözlü temaslarda bulunmak ve sonuçlarini Merkez Heyetine bildirmek, 
k) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Eczacilarin ticaret siciline kayit olabilmeleri için yeterli olacak oda kayit belgelerini vermek,
l) (Ek bent :R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Odaya yeni kaydolan, baska odalara naklolan ve odadan kaydi silinen üyeleri, en geç 30 gün zarfinda Merkez Heyetine bildirmek,
m) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Eczacilik ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzügü hükümlerinin ve oda ve Birlikçe alinmis meslekî kararlarin gerektigi sekilde uygulanip uygulanmadigini belirlemek için, eczacilarin çalismalarini ve is yerlerini denetlemek,
n) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Bölgelerindeki yerlesim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyaci karsilayacak miktarda nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini hazirlamak ve mahallin en büyük saglik amirinin onayina sunmak,
o) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmadiklari halde eczanelerini kapatmayan eczacilarin fiillerini zapta baglayarak oda haysiyet divanina sevk etmek ve mahallin en büyük saglik amirine bildirmek,
p) (Ek bent: R.G. 8/03/1995 22221 K.No:4078/2 Kabul Tarihi: 23/02/1995) iki yil içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczacilarin odaya üyelik kayitlarini Merkez Heyetinin kabulü halinde silmek.
Madde 21– idare Heyeti meslektaslar arasinda vukuunu herhangi bir suretle haber aldigi ihtilâflari hal ve telife çalisir ve icabinda tahkikatini tamamlayarak evrakini Haysiyet Divanina verir.
Madde 22– 20 nci maddenin a, b, c, d ve e bentlerinin sumulüne giren fiil ve hareketler idare Heyetlerince hal ve tesviye edilmedigi takdirde meslek âdabi ile telifi mümkün olmayan hallere kalkistiklari görülen meslek mensuplarini deontolojiye veya âmme hizmet ve selâmetine aykiri hareketleri delillerle tesbit olunarak müdafaalari istenir.
Yapilan tebligata onbes gün içinde cevap vermeyen âzanin evraki dogrudan dogruya, cevap verenlerin ki müdafaalariyle birlikte Haysiyet Divanina tevdi olunur.
Haysiyet Divani:
Madde 23– Her Eczaci Odasinda bir Haysiyet Divani kurulur. Divan, bes asil ve bes yedek âzadan tesekkül eder. Müddeti iki yildir. Haysiyet Divani Azasi, Umumî Heyette gizli rey ile seçilir. Reyler açik olarak tasnif edilir. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2 nci maddeye bakiniz.)
Asil âzaliktan herhangi bir surette yer açildigi taktirde yedek âzadan en çok rey alan âzaliga geçer. 
Madde 24– Haysiyet Divanina seçilebilmek için yurt içinde en az bes sene çalismis olmak sarttir. Bu vasiftaki âza ile heyet tamamlanamadigi takdirde en az üç sene hizmet etmis bulunanlar da seçilebilirler.
Madde 25– Bu kanunun 16 inci maddesi hükmü Haysiyet Divani âzalari için de caridir.
Madde 26– Haysiyet Divani âzalari ilk toplantida kendi aralarinda bir reis, bir reis vekili, bir de sözcü seçerler.
Müzakereler ve bu maksatla tutulan zabitlar gizli olup Reisin mes’uliyeti altinda muhafaza edilir.
Madde 27– Haysiyet Divaninin toplanmasina lüzum görüldügü takdirde keyfiyet taahhütlü bir mektupla veya imza mukabilinde en az bir hafta evvel âzaya yazili olarak bildirilir. Toplantiya gelemeyecek âza toplantidan üç gün evvel yazi ile mazeretlerini bildirmeye mecburdur.
Azanin mazeretleri halinde heyet yukaridaki müddetle mukayyet olmaksizin çagrilarak yedek âzasi ile tamamlanir. Üç defa mazeretsiz olarak toplantiya gelmeyen âza istifa etmis sayilir.
Haysiyet Divanina istirak edecek âzaya mensup oldugu oda bütçesinden yol ve zarurî masraflari ödenir.
Madde 28– Haysiyet Divani âzasi bitarafliklarini süpheye düsürecek bir vaziyetin mevcudiyeti halinde reddolunabilirler. Red talebinde bulunan âza iddiasini delillerle birlikte bildirmeye mecburdur. Bu takdirde reddolunan âzanin yerleri yedekleriyle ikmal edilerek ve reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle geçici bir reis seçilmek suretiyle red talebi incelenir.
(Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/3 md. Kabul Tarihi: 23/2/1995) Red talebi kabule sayan görülmedigi taktirde, talebin reddine karar verilmekle beraber, ayrica karar tarihinde yürürlükte olan yillik aidatin dört katindan on katina kadar para cezasi ödenmesine karar verilir.
Reddedilenlerin çoklugu dolayisiyle Haysiyet Divani ‘nin yedeklerle dahi teskiline imkân görülmezse red talebi en yakin Eczaci Odasi Haysiyet Divaninda incelenir. Yukaridaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur. Red talebinin reddi hakkindaki kararlara karsi esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Divanina itiraz olunabilir.
Madde 29– Asagidaki vaziyette bulunan Haysiyet Divani Reis ve Azasi heyete katilmazlar :
a) incelenilen mesele ile alâkasi bulunanlar,
b) Hakkinda inceleme yapilan kimsenin usul veya füruu.
c) Üçüncü dereceye kadar olan civar hisimlari (bu derece dahil) kardes, amca, dayi, hala, teyze ve yegenler,
d) Evlilik rabitasi mürtefi olsa dahi kari ve koca ile bunlarin usul ve füruu,
e) Evlâtlik ile evlât edinenler.
Haysiyet Divaninin Vazife ve Selâhiyetleri:
Madde 30– Haysiyet Divani odaya girmeyen veya bu Kanunun kendisine tahmil ettigi diger vecibeleri yerine getirmeyenler ile evraki kendisine tevdi edilen âzanin meslek âdap ve haysiyetine aykiri olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre asagidaki inzibati cezalari verir :
a) Yazili ihtar,
b) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/4 md. Kabul Tarihi: 23/2/1995) Fiilin islendigi tarihteki oda yillik aidatinin dört katindan onbes katina kadar para cezasi, 
c) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/4 md. Kabul Tarihi: 23/2/1995) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasindan men,
d) Bir bölgede üç defa sanat icrasindan memnuiyet cezasi almis olanlari o mintikada çalismaktan menetmek.
Haysiyet Divanlari bu cezalarin verilmesinde sira gözetmeksizin takdir hakkini kullanirlar. Ancak (c) fikrasina göre muvakkaten sanat icrasindan menedilen âzanin eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayisiyle yeniden sanat icrasindan men edilmeleri icabettigi takdirde bu fikrada yazili cezanin azamî haddi verilir.
(Ek: 23/2/1995-4078/4 md) Oda Haysiyet Divanlari, kendilerine intikal eden dosyalari azami üç ay içerisinde karara baglamak zorundadirlar.
Madde 31– (Degisik : 18/6/1962 tarih, 255/1 md.)
Haysiyet Divanlari tarafindan verilen disiplin cezalari aleyhine, kararin üyeye tebliginden itibaren, 15 gün zarfinda yazili olarak itiraz edilebilir. itiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karsiliginda (Yüksek Haysiyet Divanina gönderilmek üzere) Oda idare Heyeti Baskanligina verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarindan, yazili ihtar ve para cezalari kesinlesir ve derhal tatbik edilir. Cezalandirma halinde karar aleyhine itiraz vâki olmasa dahi geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalismaktan men kararlari idare Heyeti Baskanliginca Yüksek Haysiyet Divanina gönderilir. Bu hususlara mütedair olan kararlar Yüksek Haysiyet Divaninin tasdikiyle tekemmül eder.

Birligin Merkez Teskilati:
Madde 32 – Türk Eczacilari Birliginin merkez teskilatinin uzuvlari sunlardir :
a) Merkez Heyeti,
b) Yüksek Haysiyet Divani,
c) Büyük Kongre.
Merkez Heyeti :
Madde 33– Merkez Heyeti, meslek hayati ile alâkali bütün islem ile mesgul olmak ve bu kanunda derpis edilen hükümleri tatbik etmek üzere kurulmustur.
Madde 34– Merkez Heyeti, Birligi dahilde ve hariçte temsil eder.
Madde 35– (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/6 md.; Degistirilerek kabül : 8/1/1985-3145/6 md.)
(Degisik birinci fikra : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No: 4078/5 md. Kabul Tarihi: 23/2/1995)
Birligin Merkez Heyetinin idare merkezi Ankara’ dir. Merkez Heyeti, iki yillik bir dönem için, mesleklerinde bes yilini tamamlamis Büyük Kongre mümessilleri arasindan seçilir. Merkez Heyeti, onbir asil ve onbir yedek üyeden olusur. Asil ve yedek üyeler, ayri listelerle seçilirler. Asil üyeliklerden bosalma olmasi halinde, yerlerine yedek üyelerden sirasi ile en fazla oy almis olanlar getirilir.
(Degisik birinci fikranin eski hali: [8/1/1985-3145/6 md] : Birligin Merkez Heyetinin çalisma yeri Ankara’dir. Merkez Heyeti iki yillik bir dönem için Büyük Kongre delegeleri arasindan bu Kanunda yazili usullere göre seçilen onbir asil ve onbir yedek üyeden olusur. Asil üyeliklerde bosalma olma halinde yerlerine yedek üyelerden sirasi ile en fazla oy almis olanlar getirilir.) 
Görev dönemi içinde herhangi bir sebeple degisen kurulun görev süresini seçilen yeni kurul tamamlar.
16 nci madde hükümleri Heyet Üyeleri hakkinda da uygulanir.
Madde 36– (Degisik : 8/1/1985-3145/7 md.) Merkez Heyeti üyeleri kendi aralarindan bir Baskan, bir ikinci Baskan, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip seçer.
Heyet onbes günde bir defa üye tam sayisinin salt çogunlugu ile birlik merkezinde olagan, Baskanin daveti üzerine olaganüstü olarak toplanir. Kararlar toplantiya katilan heyet üyelerinin salt çogunlugu ile alinir. Oylarda esitlik olmasi halinde Baskanin oy kullandigi taraf üstün sayilir.
Geçerli bir mazereti olmaksizin üst üste üç olagan toplantiya veya alti ay içinde yapilan olagan toplantilarin yarisindan fazlasina her ne sebeple olursa olsun katilmayanlar Merkez Heyeti üyeliklerinden istifa etmis sayilir.
Olaganüstü toplantilara davetin belgeye dayali olmasi sarttir.
Merkez Heyeti üye sayisi, bosalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tamsayisinin yarisindan asagiya düserse, Büyük Kongre mevcut Merkez Heyeti üyeleri veya murakiplar tarafindan bir ay içinde toplantiya çagrilir. Bu süre içerisinde çagrinin yapilmamasi halinde Büyük Kongre delegelerinden birinin basvurusu üzerine Merkez Heyetinin bulundugu mahallin asliye hukuk mahkemesi Büyük kongreye bir ay içinde Merkez Heyetinin seçimini yaptirmak üzere toplamakla görevlendirir.
Madde 37– (Degisik: 16/5/1983-K.H.K 69/7 md.; Degistirilerek kabül:8/1/1985-3145/8 md.)
Büyük Kongre’ ce Merkez Heyeti’ nin hesaplarini islemlerini ve faaliyetlerini murakabe etmek üzere bu kanunda yazili usullere göre üç asil üç yedek murakip seçilir. 
Murakiplar kendi aralarindan bir baskan seçerler. Murakabe Heyeti yilda en az bir defa Merkez Heyetini murakabe ederek sonuçlarini bir rapor halinde Merkez Heyetine ve toplandiginda büyük kongreye sunar.
Murakabe Heyeti asil üyeliklerinden bosalma halinde yerlerine yedeklerinden sirasi ile en fazla oy alanlar getirilir.
16 nci madde hükmü murakiplar hakkinda da uygulanir.
Madde 38– (Mülga: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/17 md.; Kabül Tarihi: 23/2/1995) 
(Mülga Olmadan Önceki Hali: Birlik Merkez Heyeti tarafindan çalistirilacak kimselerin adet ve ücretleri büyük kongre tarafindan tesbit edilir. Bunlari Merkez Heyeti tayin eder.) 
Madde 39– (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/ 6.md.; Kabül Tarihi: 23/2/1995)
Merkez Heyetinin görevleri sunlardir:
a) Büyük Kongre kararlarini yerine getirmek,
b) Birlik adina tasinir ve tasinmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldirmak ve bu konularda yetki vermek,
c) Birligin Eczaci Odalari ile alakali islerini takip etmek,
d) Eczaci Odalarinin çalismalarinin ve islemlerinin düzen içerisinde olmasini saglamak, takip etmek ve denetleterek, aksakliklari görülenlere ihtarda bulunmak, oda organlari hakkinda gerekirse adlî ve idarî makamlara bildirmek,
e) Her iki yilda bir Büyük Kongreyi toplamak,
f) Lüzum görülecek hallerde Büyük Kongreyi olaganüstü toplantiya çagirmak,
g) Özel ve kamu kurum ve kuruluslari ile üyeler arasindaki mesleki faaliyetlerle ilgili islemleri kolaylastirici tedbirler almak, bilgi alisverisinde bulunmak, mesleki tesanüd ve deontolojinin teminini saglamak,
h) Kendi görev alanlarini ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasina yönelik yönetmelik taslaklarini hazirlayarak Büyük Kongrenin onayina sunmak, kabul edilenleri Resmi Gazetede yayinlatmak,
i) Birlik merkezinde çalistirilacak kimselerin adet ve ücretlerini belirlemek,
j) Eczanelerden saglik hizmeti satin alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluslarla anlasmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözlesmeleri bastirmak ve belirleyecegi bedel karsiligi eczanelere dagitmak,
k) Seri ve sira numarali aidat tahsilat makbuzlari ile odalarca kullanilacak her türlü matbu evraki bastirmak ve bedeli karsiliginda dagitmak,
l) Bu Kanun ve kanuna göre çikarilacak tüzük ve yönetmelikler ile öngörülen diger isleri yapmak.

Yüksek Haysiyet Divani :
Madde 40– (Degisik : 16/5/1983-K.H.K 69/9 md.; Degistirilerek Kabül : 8/1/1985-315/10 md.)
Yüksek Haysiyet Divani Büyük Kongrece dokuz asil ve dokuz yedek üyeden olusur. 
Yüksek Haysiyet Divanina seçilebilmek için Türkiye’ de en az onbes sene meslekte çalismis olmak ve bu Kanunun 30 uncu maddesinde yazili cezalardan herhangi birini almamis olmak gerekir. (Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2 nci maddeye bakiniz.)
Divan Ankara’da Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetinde olagan olarak Haziran ve Ekim aylarinda olmak üzere yilda iki defa toplanir. Merkez Heyeti Baskani veya son Haysiyet Divani Toplantisinin Baskaninin daveti üzerine Divan daha sik toplanabilir.
Divan her toplantida gizli oyla bir baskan ve bir raportör seçer. Toplantiyi bir önceki toplantinin baskani, o yoksa en yasli üye açar.
Yüksek Haysiyet Divaninin verdigi kararlar, ilgili Haysiyet Divanina bildirilir ve keyfiyet, hakkinda disiplin islemi yapilan kimseye teblig edilir.
(Degisik cümle : 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/7 md. Kabul tarihi: 23/2/1995)
Bütün kanunî islem ve süreler sonunda kesinlesen ihtar ve para cezalarina dair kararlar, ilgililerin kayitli oldugu odalarca; meslekten men cezalarina dair kararlar, Saglik Bakanligi’ nca uygulanir.
Madde 41– Bu kanunun 16 nci maddesi hükmü Büyük Kongre tarafindan seçilen Yüksek Haysiyet Divani âzasi hakkinda da tatbik olunur.
Madde 42– Yüksek Haysiyet Divanina seçim ile gelen asil ve yedek âzanin müddeti iki yildir. Eski âza yeniden seçilebilir. Açilan asil âzaliga rey sirasina göre yedeklerden alinir.
Madde 43– Yüksek Haysiyet Divani üçte iki ekseriyeti ile toplanir ve mevcudun üçte iki ekseriyetiyle karar verir.
Madde 44– Bölge Haysiyet Divani tarafindan verilen kararlarin Yüksek Haysiyet Divaninda tetkik ve müzakeresi sirasinda alâkalilarin talepleri üzerine yazili veya sifahî müdafaalari alinir.
Madde 45– (Degisik : 19/6/1963 tarih ve 255/1 sayili Kanunla degistirilmis sekli) 
Yüksek Haysiyet Divani Bölge Haysiyet Divanlari’ ndan gelecek evraki ve kararlari inceledikten sonra uygun gördügü takdirde ya aynen veya tadilen kabul ve tasdik eder. 
Mahallince verilen kararlari uygun bulmazsa bu husustaki mütalââsiyle birlikte dosyalari ilgili Haysiyet Divanina iade eder.
Bölge Haysiyet Divaninin bu konuda verecegi ikinci karar üzerine Yüksek Haysiyet Divaninin verecegi kararlar hakkinda Danistay’ a basvurma hakki mahfuzdur.
(Üçüncü fikra mülga : 16/5/1983-K.H.K 69/13 md.; Aynen Kabül :8/1/1985/15 md.)
Madde 46– (Mülga : 16/5/1983-K.H.K./69/13 md.; Aynen Kabül : 8/1/1983-3145/15 md.- 05.08.1983 /Resmi Gazete 18126) 
Madde 47– Yüksek Haysiyet Divani karari ile geçici olarak sanat icrasindan menedilen âza hiçbir suretle sanatlarini icra edemeyecegi gibi varsa müessesesi de kapatilir.
Bu kararin, ilgililerce bilinmek üzere Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti tarafindan münasip görülecek sekilde ilân olunarak tatbiki saglanir.
(Degisik üçüncü fikra: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/8 Kabül tarihi: 23/2/1995)
Tek eczane bulunan yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezalari, kapatma müddetinin beher günü için karar günündeki oda yillik aidatindan az olmamak üzere bes katina kadar para cezasina tahvil olunur.
Madde 48 – (Mülga : 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078 Kabül tarihi: 23/2/1995) 
(Mülga Olmadan Önceki Hali: Yukaridaki madde hükmüne göre sanat icrasindan men veya bu cezalari para cezasina tahvil edilen eczacilar, katî karara ragmen sanatlarini yaparlar veya para cezasini ödemezlerse Yüksek Haysiyet Divaninca ayrica yüz liradan bin liraya kadar para cezasina mahkûm edilir.)
Madde 49– (Degisik madde: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/17 Kabül Tarihi: 23/2/1995)
Her türlü oda ve yardimlasma sandigi aidatini ve oda ve Yüksek Haysiyet Divaninca hükmedilen para cezalarini teblig tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeyenler hakkinda, icra ve iflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapilir.
Madde 50 – Yüksek Haysiyet Divani âzasinin huzur haklari ve yolluklari ve zarurî masraflari Merkez Heyeti tarafindan hazirlanacak bir talimatname ile tesbit edilir. 
Büyük Kongre :
Madde 51 -Büyük Kongre eczaci odalari umumi heyetlerince ve gizli rey ile seçilen mümessillerden tesekkül eder.
(Bu hükmün uygulanmasinda Ek 2. maddeye bakiniz.)
ikinci fikra iptal :(Anayasa Mahkemesi 3/12/1991 tarih ve E.1991/4.K.1991/45 sayili karariyla.)
(iptal Edilmeden Önceki Hali: Azasi iki yüze kadar olanlar bes, iki yüzden fazla olanlar yedi mümessil ve ayni miktarda yedek seçerler.)
Yeniden düzenleme: ([R.G. 08/03/1995-22221 K.No:4078/10 Kabül Tarihi : 23/2/1995] 6643 sayili Kanunun 51 inci maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce [2/12/1991 E.191/4, K.191/45] iptal edilen ikinci fikrasi asagidaki sekilde düzenlenmistir. )
Odalardan;
a) ikiyüze kadar azasi olanlar, bes,
b) Besyüze kadar azasi olanlar, bes mümessile ilave olarak ikiyüzden fazla her tam yüzelli aza için birer,
c) Besyüzden fazla azasi olanlar, yedi mümessile ilave olarak besyüzden fazla her tam besyüz aza için birer,
(Degisik üçüncü fikra: R.G. 08/03/1995-22221 K.No:4078/10 Kabül Tarihi : 23/2/1995 )
Mümessil ve ayni miktarda yedek mümessil seçerler.
Mümessillerin alakali eczaci odasi azasi ve mesleklerinde bilfiil ve asgarî bes yilini doldurmus bulunmalari sarttir. Mümessil adedinin tespitinde, Birlikteki üye kayitlari esas alinir.

Kongreye istirak edecek olan sivil ve askerî eczacilara mensup olduklari vekâlet, daire ve müessese tarafindan izin verilmesi mecburidir.
Bütün mümessillerin yol ve sair zarurî masraflari bagli bulunduklari odalar tarafindan ödenir.
16 nci madde hükmü Büyük Kongre mümessilleri hakkinda da caridir.
Madde 52 – Büyük Kongre, mümessillerin mutlak ekseriyeti ile toplanir. ilk toplantida ekseriyet bulunmazsa bir gün sonra mevcut âza ile toplantisini yapar.
Kongre, Merkez Heyeti Reisi tarafindan yoklamayi müteakip açilir.
Kongreyi idare etmek üzere gizli rey ile bir reis, bir reis vekili ve lüzumu kadar kâtip seçilir.
Kongre kararlari ekseriyet ile verilir. Müsavat halinde reisin bulundugu taraf ekseriyeti kazanir.
(Ek : 6/9/1983-K.H.K 84/3 md.; Degisik : 8/1/1985-3145/11 md.)
Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantilarina mümessillerin katilmalari ve oylarini kullanmalari zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksizin katilmayanlar ile oy kullanmayanlar bes yil müddetle Büyük Kongre mümessilliklerine seçilemezler.
(Ek 8/1/1985-3145/11 md.) Merkez Heyeti, seçim yapilacak toplantilari Büyük Kongreye katilacak oda temsilcilerine, toplanti tarihinden en az yirmi gün önce bir gazete ilani ve taahhütlü mektupla duyurur. Bu duyuruda toplantinin yapilacagi gün, yer, gündem ve ayrica ilk toplantida çogunluk saglanmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantinin tarihi, yeri, günü ve saati de belirtilir. Seçimi gerektirmeyen toplantilarda gazete ilani yeterlidir. Eger Birligin bir yayin organi varsa bu hususun o yayin organinda yayinlanmasi gazete ilani yerine geçer.
Madde 53– (Degisik birinci fikra: 16/5/1983-K.H.K 69/10 md.; Degistirilerek Kabül: 8/1/1985-3145/12 md.)
Birligin Olagan Büyük Kongresi her iki yilda bir kere Kasim ayinda Ankara’da toplanir. Olagan Kongre disinda Merkez Heyeti veya Büyük Kongre asil mümessillerinin üçte birinin yazili talebi ile olaganüstü de toplanir. Her iki halde de çagri Merkez Heyetince yapilir. Olaganüstü Büyük Kongrenin gündemi, günü, yeri ve saati Merkez Heyetince bu kanundaki usullere uyularak mümessillere duyurulur. Ancak Büyük Kongrenin olaganüstü toplanmasini asil mümessillerin üçte biri istemisse bunlarin istedigi gündem maddesi de gündemde gösterilir.
Kongrenin yapildigi gün yirmibes büyük kongre mümessili imzali bir yazi ile gündeme yeni bir madde ilavesini isteyebilir. (Bu fikra hükmü, birinci fikrayi degistiren 8/1/1985 tarihli ve 3145 sayili kanunun 12 nci maddesiyle, birinci fikranin iki fikra halinde düzenlenmis olmasi nedeniyle getirilmistir.)
Vazifeleri sunlardir :
a) Merkez Heyetinin ve murakiplarinin yillik çalisma raporlarini incelemek,
b) Merkez Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,
c) Bütçeyi tasdik etmek,
d) Merkez Heyeti âzasini seçmek,
e) Yüksek Haysiyet Divani âzasini seçmek,
f) Üç asil ve üç yedek murakip seçmek,
g) Merkez Heyetince teklif olunan mevzulari müzakere etmek,
h) Eczaci Odalarinin ihtiyaçlarini tesbit etmek,
i) Eczaci Odalarinin içislerini müzakere etmek,
j) Eczaci Odalarinin Merkez Heyetine gönderdikleri yillik çalisma raporlari hakkinda 
bilgi edinmek,
k) (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078/11 Kabul Tarihi: 23/2/1995)
Kongreye arz edilen dilekleri müzakere ve yapilmasi gereken isleri tespit etmek ve
uyulmasi mecburî meslekî kararlari almak.
Madde 54 – Büyük Kongre tarafindan yapilacak seçimlerin rey pusula ve mazbatalari sonraki seçimin yapilmasina kadar Merkez Heyeti tarafindan muhafaza edilir. 
Malî ve idari Hükümler
Madde 55– (Degisik: 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No: 4078/12 md. Kabül Tarihi: 23.02.1995)
Eczaci odalarinin gelirleri sunlardir:
a) Oda giris aidati : Odaya kaydolacak her eczacinin ödeyecegi aidattir. Miktari, (500) rakaminin kayit tarihinde Devlet memurlari ayliklarinin hesaplanmasina esas olmak üzere yürürlükte olan katsayi ile çarpimi suretiyle bulunacak tutardir.
b) Yillik aidat : Odaya kayitli her üyenin ödemeye zorunlu oldugu aidattir. Miktari, (500) rakaminin (a) bendinde belirtilen katsayi ile çarpimi suretiyle bulunacak tutardir. Kamuda çalisanlar için, bu aidatlar P indirimli alinir. En geç, ?ubat ayi sonuna kadar ödenir.
c) Bagislar, yardimlar, yayin gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler,
d) Haysiyet Divaninca verilen para cezalari ile 8 inci madde geregince alinacak para cezalari,
e) Merkez Heyetince yapilacak yardimlar.
Odalar, aidatlari Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyetince seri ve sira numarali olarak bastirilan makbuzlar ile tahsil ederler.
Bir odadan diger bir odaya nakil halinde, giris aidati ve yillik aidat yeniden alinmaz.
Aidatlarini zamaninda ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.
Madde 56– (Mülga : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078 Kabül Tarihi: 23/2/1995)
(Mülga Olmadan Önceki Hali: Eczaci Odalari idare Heyeti, hastalik, ihtiyarlik veya yoksulluk dolayisiyle aidatini veremeyecek durumda olan mensuplarindan muvakkat veya daimî olarak aidat alinmamaya veya aidat miktarini azaltmaya karar verebilir.)

Madde 57– (Degisik :8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/13 Kabül Tarihi : 23/2/1995)
Türk Eczacilari Birliginin gelirleri sunlardir :
a) Merkez Heyeti payi olarak, odalarin topladigi her türlü aidatlar toplaminin 
yüzde otuzbesi,
b) Bagislar ve yardimlar,
c) Çesitli gelirler.
Tahsil edilen aidatlardaki Merkez Heyeti payinin, 55 inci maddedeki tahsil sürelerini takip eden ay sonuna kadar, oda yönetimlerince Birlik hesabina gönderilmesi mecburidir.
Madde 58– Türk Eczacilari Birligince bir Yardimlasma Sandigi kurulur. Bu sandiga birlik âzasinin hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar.
(Degisik ikinci fikra : 8 Mart 1995 R.G.22221 K. No:4078/14 Kabül tarihi : 23/2/1995)
Kurulacak yardimlasma sandiginin isleyisi, yardimlasma aidatlari ve yapilacak yardimlarla ilgili usul ve esaslar, Türk Eczacilari Birligi Merkez Heyeti tarafindan çikartilacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Mülga Hükümler :
Madde 59– Tababet ve ?uabati Sanatlarinin Tarzi icrasina Dair olan 1219 Sayili Kanunun Etibba Odalarina ait hükümleri ile bu kanuna bazi maddeler tezyili hakkindaki 1686 sayili kanun mülgadir.
Ek Madde 1– (Ek:16/5/1983-K.H.K 69/12 md.; Degistirilerek Kabul: 8/1/1985-3145/14.md.)
Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi Türk Eczacilari Birligi ile Birligin mahalli organlari olan odalar üzerinde gözetim ve denetim hakkina sahiptir. Adi geçen kuruluslarin idarî ve malî yönden denetimi Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginca yapilir.
Degisik 2.fikra (R.G Tarih: 20 Haziran 1997 Sayi:23025 Md.18) Amaçlari disinda faaliyet gösteren oda ve Birligin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Saglik Bakanliginin veya bulunduklari yer Cumhuriyet Bassavciliginin istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargilama yapilarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.
(Degisiklikten önceki hali: Bu kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yasaklara uymayan Türk Eczacilari Birliginin merkezdeki sorumlu organlari ile eczaci odalarinin sorumlu organlarinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet Bakanliginin; Saglik ve Sosyal Yardim Bakanliginin teklifine dayanarak veya dogrudan dogruya istegi uyarinca bulunduklari yer Cumhuriyet Savciliginin açacagi dava üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargilama basit usule göre yapilir ve en geç üç ay içinde sonuçlandirilir.)
Mahkemece ikinci fikrada yazili organlarin görevlerine son verilmesi halinde bu kararla ayrica, görevlerine son verilen organlarin yerini alacak yeni organlarin bir ay içinde seçimlerini saglamak için umumi heyet veya büyük kongreyi toplamak üzere ilgili organ üyelerinden besini de görevlendirir.

Kararda gösterilen bu kimseler, seçimleri bu Kanunun 9 veya 53 üncü maddelerindeki çagri usulüne ve bu Kanunun seçimlerle ilgili hükümlerine uyarlar ve bu fikradaki müddet için, görevden alinan organlar gibi görevli ve yetkili olup ayni zamanda sorumludurlar.
Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligi ‘nin ve Kanun uyarinca Birlik Organlarinin karar ve islemleri hakkindaki tasarruflarina birligin görevli organlari tarafindan uyulmasi zorunludur. Bakanlik tasarruflarini kanunî bir sebep olmaksizin yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliginde yeni bir karar veren ya da kanunun zorunlu kildigi islemleri Bakanligin uyarisina ragmen yerine getirmeyen Birlik Organlari hakkinda da yukaridaki fikralar hükümleri uygulanir.
Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazili ceza sorumluluklari saklidir. Bu organlarin yukaridaki fikra geregince görevlerine son verilmesine neden olan tasarruflari hükümsüzdür.
(Degisik : R.G Tarih: 20 Haziran 1997 Sayi: 23025 Md: 18)
Ancak; milli güvenligin, kamu düzeninin, suç islenmesini veya suçun devamini önlemenin yahut yakalamanin gerektirdigi hallerde gecikmede sakinca varsa , Türk Eczacilari Birligi ve eczaci odalari, vali tarafindan faaliyetten men edilebilirler. Faaliyetten men karari yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayina sunulur. Hâkim kararini kirk sekiz saat içerisinde açiklar; aksi halde bu idari karar kendiliginden yürürlülükten kalkar.
(Degisiklikten önceki hali: Türk Devletinin varlik ve bagimsizliginin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlügünün, toplumun huzurunun korunmasi ve Devletin Anayasa’ da belirtilen temel niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakimindan gecikmesinde sakinca bulunan hallerde mahallin en büyük mülkiye âmiri, Türk Eczacilari Birliginin Merkez ve Eczaci Odalarindaki sorumlu organlarini geçici olarak görevden uzaklastirabilir.
Görevden uzaklastirma karari, dayanaklari ile birlikte üç gün içinde ikinci fikrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme, görevden uzaklastirma kararinin yerinde olup olmadigini, dosya üzerinde inceleyerek ve bu konudaki kesin kararini en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklastirmanin yerinde olduguna mahkemece karar verilmesi halinde üçüncü fikra hükümleri uygulanir.)
Ek Madde 2– (Ek: 16/5/1983-K.H.K 69/12 md. Degistirilerek Kabül: 8/1/1985-3145/14 md.)
Türk Eczacilari Birliginin Merkez Organlari ile Eczaci Odalarinin organlarinin bu Kanunda belirtilen seçimleri gizli oyla yapilir ve seçimlere iliskin islemler asagidaki esaslara göre, yargi gözetimi altinda gerçeklestirilir.
(Degisik ikinci fikra, birinci cümle: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/15 md. Kabül tarihi: 23/2/1995)
Seçime katilacak üyeleri belirlemek maksadi ile oda tarafindan hazirlanmis ve Birlik Merkez Heyetince tasdik edilmis listeler, seçim yapilacak Kongre ve umumi heyet toplantisindan en az 15 gün önce, iki nüsha halinde, seçim yapilacak yerdeki görevli ilçe seçim kurulu baskani olan hâkime tevdi edilir. Ayrica toplantinin gündemi, yeri, günü ve saati ile çogunluk olmadigi takdirde yapilacak ikinci toplantiya iliskin hususlar da belirtilir. Toplanti tarihlerinin gündemde yer alan diger konular göz önünde bulundurularak görüsmelerin bir Cumartesi günü aksamina kadar sonuçlanmasini ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz-onyedi saatleri arasinda yapilmasini saglayacak sekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerden birden fazla ilçe Seçim Kurulu bulundugu takdirde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Hakim gerektiginde ilgili kayit ve belgeleri de getirtip inceleme suretiyle varsa noksanlari tamamlattirdiktan sonra seçime katilacak üyeleri belirleyen liste ile yukaridaki fikrada belirtilen diger hususlari onaylar. Onaylanan liste ile toplantiya iliskin diger hususlar Adalet Dairesi ile Oda ve Birligin ilân yerinde asilmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir.
ilân süresi içinde listeye yapilacak itirazlar hakim tarafindan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara baglanir.
Bu suretle kesinlesen listeler ile toplantiya iliskin diger hususlar onaylanarak Türk Eczacilari Birligine veya Eczaci Odasina gönderilir.
Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasindan bir baskan ve iki üyeden olusan bir seçim sandik kurulu atar. Ayni sekilde ayrica üç yedek üye de belirler. Seçim sandik kurulu baskaninin yoklugunda kurula en yasli üye baskanlik eder.
Seçim sandik kurulu, seçimlerin kanunun öngördügü esaslara göre yürütülmesi, yönetim ve oylarin tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif isleri bitinceye kadar araliksiz olarak devam eder.
Dörtyüz kisiden fazla üyesi bulunan birlik ve odalarda her dörtyüz kisi için bir oy sandigi bulunur ve her seçim sandigi için ayri bir sandik kurulu olusturulur. Yüze kadar olan üye fazlaligi sandik sayisinda nazarî itibara alinmaz.
Seçimlerde kullanilacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan saglanir ve sandiklarin konacagi yerler hakim tarafindan belirlenir.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlari tutanakla tespit edilip, seçim sandik kurul baskani ve üyeleri tarafindan imzalanir. Tutanaklarin bir örnegi seçim yerinde asilmak suretiyle geçici seçim sonuçlari ilân edilir. Kullanilan oylar ve diger belgeler tutanagin bir örnegi ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu baskanligi’na tevdi edilir.
Seçimin devami sirasinda yapilan islemler ile tutanaklarin düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarina yapilacak itirazlar hakim tarafindan ayni gün incelenir ve kesin olarak karara baglanir. itiraz süresinin geçmesi ve itirazlarin karara baglanmasindan hemen sonra hakim, yukaridaki hükümlere göre kesin sonuçlari ilân eder ve ilgili eczaci odasina ve Türk Eczacilari Birligi’ne bildirir.
Oy verme islemi gizli oy açik tasnif esaslarina göre yapilir. Listede adi yazili bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliginin Eczaci Odasi, Türk Eczacilari Birligi veya resmi kurulusça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karsisindaki yerin imzalanmasindan sonra kullanilir. Oylar, üzerinde ilçe Seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sirasinda Sandik Kurulu Baskani tarafindan her seçim için ayri ayri verilecek kagitlara yazilmak ve mühürlü zarflara konulmak sureti ile kullanilir. Bunlarin disindaki kagitlara yazilan ve mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayilir.

Hakim, seçim sonuçlarini etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykiri uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdigi takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenilenecegi Pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Türk Eczacilari Birligine bildirir. Belirlenen günde yalniz seçim yapilir ve seçim islemleri bu madde ile Kanunun öngördügü diger hükümlere uygun olarak yürütülür.
ilçe Seçim Kurulu Baskani hakime ve seçim sandik kurulu baskani ile üyelerine “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkinda Kanun” da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diger seçim giderleri odalar veya birlik bütçelerinden karsilanir.
Seçimler sirasinda Sandik Kurulu Baskani ve üyelerine karsi islenen suçlar, Devlet memurlarina karsi islenmis gibi cezalandirilir.
Seçimlerin düzen içersinde ve saglikli biçimde yürütülmesi amaciyla hakimin ve sandik kurulunun aldigi tedbirlere uymayanlara, eylemin agirligina göre bu Kanunda yazili disiplin cezalari verilir.
Ek Madde 3– (Ek : 16/5/1983-K.H.K 69/12 md; Aynen kabül: 8/1/1985-3145/14 md.)
Türk Eczacilari Birligini veya onun mahalli organlarini temsil etmek üzere uluslararasi kongre, konferans ve benzeri toplantilara istirak edenlerin, Birligin teklifi üzerine Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligindan izin almasi zorunludur.
Geçici Madde 1- (6643 sayili kanunun numarasiz muvakat maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)
Bu Kanunun nesri tarihinden itibaren iki ay içinde eczacilik meslegi ile alakali bulunan Cemiyetler, Umumi Heyetlerini toplayarak ilk Büyük Kongre için aralarindan beser mümessil seçerler. Cemiyet merkezleri belediye hudutlari haricinde bulunanlar 8 inci madde hükümleri dairesinde zarf göndermek suretiyle seçime katilabilirler.
ilk Büyük Kongre, kanunun nesri tarihinden sonra dört ay içinde Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin daveti ile Ankara’ da toplanarak Merkez Heyeti ile Haysiyet Divani azasi ve murakiplarini seçer.
Merkez Heyeti bir ay içinde toplanarak kurulacak Eczaci Odalarinin merkez ve hudutlarini tesbit ve bölge teskili ile ilgili isleri yapar.
Kurulan Eczaci Odalari, azanin kaydini mütaakip kendilerine heyet tarafindan yapilan tebligattan itibaren bir ay içinde Umumi Heyetlerini toplayarak idare Heyetini, Haysiyet Divani azasini, murakiplarini ve Büyük Kongreye gidecek mümessillerini seçerler.
Mütaakip Büyük Kongrede bütün seçimler yenilenir.
Eczacilar Cemiyetinde kayitli bulunmakla beraber eczaci olmayan mümessiller seçime istirak edemezler ve mümessil gönderemezler.
Geçici Madde 2- (8/1/1985-3145 Sayili Kanunun numarasiz geçici maddesi olup teselsül için numaralandirilmistir.)

Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermis olup olmadigina bakilmaksizin Türk Eczacilari Birliginin Merkez Organlari ile delegeleri ve Eczaci Odalarinin organlarinin seçimleri 1 Aralik 1983 tarihinden itibaren üç ay içerisinde tamamlanir.
Birinci fikraya göre yapilan seçimler 1983 yilinin Kanunda ön görülen aylarinda yapilmis sayilir ve kanuni süreleri buna göre hesaplanir. Yapilacak bu seçimlerde 6643 Sayili Türk Eczacilari Birligi Kanununun 16/5/1983 tarihli ve 69 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile degisik 5 inci maddesinin üçüncü fikrasinda yer alan odalarin tüzel kisilik kazanmasinda Büyük Kongre kararina iliskin sart aranmaz. Merkez Heyetinin onayi yeterli sayilir.
Geçici Madde 3– (Ek: 8 Mart 1995 R.G.22221 K.No:4078/16 md. Kabül Tarihi: 23/2/1995) 
51 inci maddenin ikinci fikrasi hükmüne uygun olarak, en geç üç ay içinde odalarin Büyük Kongre mümessilleri seçilir ve takip eden iki ay içinde Büyük Kongre toplanir.
Birligin mevcut organlari, toplanacak Büyük Kongre’ de yeni organlarin seçimine kadar, görevlerine devam ederler.
Yapilacak seçimler 1993 yilinin kanunda öngörülen aylarinda yapilmis sayilir ve kanunî süreleri buna göre hesaplanir.
Madde 60 – Bu Kanun nesri tarihinden itibaren mer’idir.
Madde 61 – Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Sihhat ve içtimaî Muavenet Vekilleri memurdur.