Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Tarihi:24.04.1930 
Sayısı:1593 
R.G. Tarihi:06.05.1930 
R.G. Sayısı:1489 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

 

BİRİNCİ BAP 
Sıhhi teşkilat 
BİRİNCİ FASIL 
Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhi Merciler

Madde 1 – Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.

Madde 2 – Umumi sıhhat ve içtimai muavenet hizmetlerine ait Devlet vazaifi Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından ifa ve hususi idarelerle belediyelere ve sair mahalli idarelere bırakılan hizmetlerin sureti icrası murakabe olunur. Milli Müdafaa teşkilatına ait sıhhi işler müstesna olmak üzere bütün sıhhat ve içtimai muavenet işlerinin mercii ve murakıbı bu Vekalettir.

Madde 3 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçeleriyle muayyen hatlar dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder: 
1 – Doğumu (……) teshil ve çocuk ölümünü tenkis edecek tedbirler. 
2 – Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerinin vikayesi. 
3 – Memlekete sari ve salgın hastalıkların hulülüne mümanaat. 
4 – Dahilde her nevi intani, sari ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda ve fiatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele. 
5 – Tababet ve şubeleri sanatlarının icrasına nezaret. 
6 – (…) (1) ilaçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu maddelerle yalnız hayvanlar için serumlar ve aşıları murakabe hariç olmak üzere her nevi serum ve aşılar (2). 
7 – Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünyesinin muhafaza ve tekamülüne ait tesisatın murakabesi. 
8 – Mektep hıfzıssıhhası. 
9 – Mesai ve san’at hıfzıssıhhası işleri. 
10 – Maden suları ile sair havassı şifaiyesi olan sulara nezaret. 
11 – Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları ve alelümum hayati muayene ve tahlillere mahsus müesseseler küşat ve idaresi. 
12 – Mesleki tedrisat müesseseleri küşat ve idare veya mümasili müessesatı murakabe ve bunlara müsaade itası. 
13 – Mecnunlarla sair ruhi hastalıklara mahsus tedavihaneler veya malül veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanları kabul edecek yurt veya müesseseler tesis ve idare. 
14 – Muhacrin sıhhat işleri. 
15 – Hapisanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret. 
16 – Tıbbi istatistiklerin tanzimi. 
17 – Sıhhi neşriyat ve propogandalar. 
18 – Vesaiti münakale umuru sıhhiyesinin nezaret. 

Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai mua- venete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idaresi hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26