Türkiye Diyabet Programı 2015-2020

Diyabet, Dünya’da ve ülkemizde sıklığı gittikçe artan önemli bir kronik hastalıktır. Yol açtığı komplikasyonlar ve eşlik eden hastalıklar dolayısıyla ciddi morbidite ve mortaliteye sahiptir. İnsan ve toplum sağlığını tehdit etmesi yanında gerek bireylere gerekse de ülkelere önemli bir mali yük getirmesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir.

 

Diğer bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar gibi diyabet de uzun soluklu etkin bir hastalık yönetimi gerektirmektedir. Bu yönetim içerisinde hastalığın önlenmesi önemli yer tutmaktadır. Bakanlığımız tarafından da kronik hastalıklarla mücadelede sağlıklı beslenme, hareketli hayatı teşvik, tütün, alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi gibi konulara özel önem verilmekte ve “sağlıklı yaşam” kavramı temel strateji olarak benimsenmektedir. Diyabetli bireylerin komplikasyonlardan korunması ve etkin olarak tedavi edilebilmeleri başarılı bir diyabet yönetiminin göstergesidir. Bu konularda Sağlık Bakanlığı ile beraber tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre, toplum için rol model olan kanaat önderlerine önemli görevler düşmektedir.

Ülkemizde diyabet prevalansı %13.7’dir ve toplumumuzun çok önemli bir kısmı obezite ve prediyabet nedeniyle diyabet açısından risk altındadır. Halk sağlığını tehdit eden bu kronik hastalığın etkin yönetilmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı önderliğinde birçok kurum ve kuruluşun katkısı ile beş yıllık Türkiye Diyabet Programı hazırlanmıştır. Türkiye Diyabet Programı; etkin diyabet yönetimi için politika geliştirilmesi ve uygulanması, diyabetin önlenmesi ve erken tanı konması, diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisi, çocukluk çağı diyabet bakım ve tedavisi ile diyabetin ve diyabet programının etkin izlenmesi ve değerlendirmesi şeklinde beş ana bölümden oluşmaktadır. Bu programda yer alan aksiyonların hayata geçirilmesi ile ülkemizde diyabetin önlenmesine katkı sağlanacağını ve tüm diyabetli bireylerin daha etkin tedavi edilmelerinin mümkün olacağını umut etmekteyiz.

Türkiye’de diyabetin etkin yönetilmesine sürekli katkılarınızı beklemekteyiz, Saygılarımızla,

 

     Prof. Dr. Bekir ÇAKIR                                           Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Türkiye Diyabet Programı Koordinatörü            Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı 

 

“Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” indirmek için tıklayınız.