Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun

 Tarihi:07.06.1935

Sayısı:2767  

 

Madde 1– ( Değişik 7075-7.2.1958) kinin ve müştaklarıyle milhlerini ve halen sıtma tedavisi ile sıtmadan korunmada kullanılan primathamine, primaquine, chlorquine terkibindeki ilaçlar,frengi tedavisinde kullanılmakta ve neosalvarsan ile aynı veya benzeri terkipleri, arsenobonzol mürekkeplerini ve bunlara her türlü ispençiyari şekillerini bizmut ve iyodür milhlerini ve bunların mürekkepleriyle pencilinleri ve ileride tedavideki müesseriyeti üstünlük gösterebilecek diğer sıtma ve frengi ilaçlarını ve her çeşit röntgen filimlerini yurda ithal etmek Türkiye Kızılay Cemiyetinin monopolu altındadır. Monopol altına alınan ilaçların listesi sıhhat ve içtimai muvamet vekaleti tarafından tanzim ve icra vekelleri heyetince tasvip olunur.Bu listede değişiklik yapılmasına lüzüm görüldüğü taktirde değişikliğin tatbik zamanı ve icra vekilleri heyeti tarafından kararlaştırılır.  

 

Madde 2– ( Değişik 7075- 7.2.1958 ) Birinci Maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerin Türkiye Kızılay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez.Sahibi olmayan ilaç ve filimlerle kaçak olarak yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiyetine devredilir.Muhbir ve müsadirlere 1918 yılı kanun hükümlerine tevkifan ikramiye verilir. Devlet daire ve müsseselerine ve iktisadi devlet teşekkülerine ve müesseselerine ve hayır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dispanserlere bedelsiz olarak gönderilen ilaç ve röntgen filimleri ile numune( eşantiyon) mahiyetinde ücretsiz olarak gelenler yukarıdaki kayıttan müstesnadır. Birinci Maddede yazılı ilaç ve filimleri kaçak olarak yurda ithale eden veya ithale teşebbüs eyliyenler malların değereni göre 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyla cezalandırılır.  

Madde 3– ( Değişik 7075-7.2.1958 ) Birinci Maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Sıhhat ve İçtimai Muvanet Vekaletince tayin olunacak miktarları Kızılay Cemiyeti yurt içinde devamlı surette bulundurur.Malların toptan satış fiyatları Sıhhat ve İçtimai Muvanet Vekaleti ile Kızılay Cemiyeti arasında tesbit edilir.2490  sayılı kanunun 69 ncu Maddesine göre resmi dairelere yapılacak satışlar bu fiyatlar üzerinden yapılır.

Muvakkat Madde– (7075-7.2.1958 ) Bu kanunun neşir tarihinden evvel döviz tahsisleri yapılmış ve siparişleri verilmiş olan ilaç ve röntgen filmlerinin sahipleri tarafından yurda ithaline müseeda edilir.  

Madde 4– Bu kanunun hükümleri 1 Eylül 1953 den yürür.

 

Madde 5– Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.